Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:24

New American Standard Bible
Romans 15:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whenever I go to Spain—for I hope to see you in passing, and to be helped on my way there by you, when I have first enjoyed your company for a while—
NA26 – ὡς ἂν πορεύωμαι class="show tvm">(5741) εἰς τὴν Σπανίαν· ἐλπίζω class="show tvm">(5719) γὰρ διαπορευόμενος class="show tvm">(5740) θεάσασθαι class="show tvm">(5664) ὑμᾶς καὶ ὑφ ὑμῶν προπεμφθῆναι class="show tvm">(5683) ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ class="show tvm">(5686)
WH – ως αν πορευωμαι class="show tvm">(5741) εις την σπανιαν ελπιζω class="show tvm">(5719) γαρ διαπορευομενος class="show tvm">(5740) θεασασθαι class="show tvm">(5664) υμας και υφ υμων προπεμφθηναι class="show tvm">(5683) εκει εαν υμων πρωτον απο μερους εμπλησθω class="show tvm">(5686)
PES – ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܣܦ݁ܰܢܺܝܰܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܘܶܐܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܠܰܘܽܘܢܳܢܝ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܶܬ݂ ܒ݁ܰܚܙܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile