Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:28

New American Standard Bible
Romans 15:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, when I have finished this, and have put my seal on this fruit of theirs, I will go on by way of you to Spain.
NA26 – τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, (5660) καὶ σφραγισάμενος (5671) αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι (5695) δι ὑμῶν εἰς Σπανίαν·
WH – τουτο ουν επιτελεσας (5660) και σφραγισαμενος (5671) αυτοις τον καρπον τουτον απελευσομαι (5695) δι υμων εις σπανιαν
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܡܪܶܬ݂ ܘܚܰܬ݁ܡܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܳܕ݂ܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܰܐܣܦ݁ܰܢܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile