Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:3

New American Standard Bible
Romans 15:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even Christ did not please Himself, but as it is written: "THE TAUNTS OF THOSE WHO TAUNT YOU HAVE FALLEN ON ME."
NA26 – καὶ γὰρ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· class="show tvm">(5656) ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, class="show tvm">(5769) Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων class="show tvm">(5723) σε ἐπέπεσαν class="show tvm">(5656) ἐπ ἐμέ.
WH – και γαρ ο χριστος ουχ εαυτω ηρεσεν class="show tvm">(5656) αλλα καθως γεγραπται class="show tvm">(5769) οι ονειδισμοι των ονειδιζοντων class="show tvm">(5723) σε επεπεσαν class="show tvm">(5656) επ εμε
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܫܦ݂ܰܪ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܚܶܣܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܚܰܣܕ݂ܳܢܰܝܟ݁ ܢܦ݂ܰܠ ܥܠܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile