Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 15:9

New American Standard Version
Romans 15:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and for the Gentiles to glorify God for His mercy; as it is written, "" I , I ."
NA26 – τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν· καθὼς γέγραπται, (5769) Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνοματί σου ψαλῶ. (5692)
WH – τα δε εθνη υπερ ελεους δοξασαι (5658) τον θεον καθως γεγραπται (5769) δια τουτο εξομολογησομαι (5698) σοι εν εθνεσιν και τω ονοματι σου ψαλω (5692)
PES – ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܪܰܚܡܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܰܐܘܕ݁ܶܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܠܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܙܰܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile