Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:1

New American Standard Version
Romans 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I commend to you our sister Phoebe, who is a servant of the church which is at Cenchrea;
NA26 – Συνίστημι (5719) δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὖσαν (5752) καὶ διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Κεγχρεαῖς,
WH – συνιστημι (5719) δε υμιν φοιβην την αδελφην ημων ουσαν (5723) [και] διακονον της εκκλησιας της εν κεγχρεαις
PES – ܡܰܓ݂ܥܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܦ݂ܽܘܒ݂ܺܐ ܚܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܩܶܢܟ݂ܪܶܐܘܳܣ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile