Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:3

New American Standard Bible
Romans 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet Prisca and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus,
NA26 – Ἀσπάσασθε (5663) Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,
WH – ασπασασθε (5663) πρισκαν και ακυλαν τους συνεργους μου εν χριστω ιησου
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܦ݁ܪܺܝܣܩܶܠܰܐ ܘܕ݂ܰܐܩܶܠܰܣ ܦ݁ܳܠܚܶܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile