Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 16:4

New American Standard Bible
Romans 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who risked their own necks for my life, to whom not only do I give thanks, but also all the churches of the Gentiles;
NA26 – οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, (5656) οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ (5719) ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν,
WH – οιτινες υπερ της ψυχης μου τον εαυτων τραχηλον υπεθηκαν (5656) οις ουκ εγω μονος ευχαριστω (5719) αλλα και πασαι αι εκκλησιαι των εθνων
PES – ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܨܰܘܪܰܝܗܽܘܢ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܘܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile