Lectionary Calendar
Thursday, May 30th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 1:28

New American Standard Bible
Romans 1:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And just as they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a depraved mind, to do those things that are not proper,
NA26 – καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν (5656) τὸν θεὸν ἔχειν (5721) ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν (5656) αὐτοὺς θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν (5721) τὰ μὴ καθήκοντα, (5901)
WH – και καθως ουκ εδοκιμασαν (5656) τον θεον εχειν (5721) εν επιγνωσει παρεδωκεν (5656) αυτους ο θεος εις αδοκιμον νουν ποιειν (5721) τα μη καθηκοντα (5723)
PES – ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܢܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܕ݁ܥܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܰܕ݁ܥܳܐ ܕ݁ܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile