Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 3:4

New American Standard Bible
Romans 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Far from it! Rather, God must prove to be true, though every person {be found} a liar, as it is written: "SO THAT YOU ARE JUSTIFIED IN YOUR WORDS, AND PREVAIL WHEN YOU ARE JUDGED."
NA26 – μὴ γένοιτο· (5636) γινέσθω (5737) δὲ θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται, (5769) Ὅπως ἂν δικαιωθῇς (5686) ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσεις (5692) ἐν τῷ κρίνεσθαί (5745) σε.
WH – μη γενοιτο (5636) γινεσθω (5737) δε ο θεος αληθης πας δε ανθρωπος ψευστης [ καθαπερ | καθως ] γεγραπται (5769) οπως αν δικαιωθης (5686) εν τοις λογοις σου και νικησεις (5692) εν τω κρινεσθαι (5745) σε
PES – ܚܳܣ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܒ݁ܡܶܠܰܝܟ݁ ܘܬ݂ܶܙܟ݁ܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile