Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:11

New American Standard Version
Romans 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them,
NA26 – καὶ σημεῖον ἔλαβεν (5627) περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι (5750) αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων (5723) δι ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι (5683) καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,
WH – και σημειον ελαβεν (5627) περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι (5721) αυτον πατερα παντων των πιστευοντων (5723) δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι (5683) [ | [και] ] αυτοις [την] δικαιοσυνην
PES – ܐܳܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܩܠܳܗ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile