Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:7

New American Standard Bible
Romans 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "BLESSED ARE THOSE WHOSE LAWLESS DEEDS HAVE BEEN FORGIVEN, AND WHOSE SINS HAVE BEEN COVERED.
NA26 – Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν class="show tvm">(5681) αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν class="show tvm">(5681) αἱ ἁμαρτίαι·
WH – μακαριοι ων αφεθησαν class="show tvm">(5681) αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν class="show tvm">(5681) αι αμαρτιαι
PES – ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile