Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:14,16

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nevertheless death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of Him who was to come.
NA26 – ἀλλὰ ἐβασίλευσεν (5656) θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας (5660) ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ, ὅς ἐστιν (5748) τύπος τοῦ μέλλοντος. (5723)
WH – αλλα εβασιλευσεν (5656) ο θανατος απο αδαμ μεχρι μωυσεως και επι τους μη αμαρτησαντας (5660) επι τω ομοιωματι της παραβασεως αδαμ ος εστιν (5719) τυπος του μελλοντος (5723)
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܰܘ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܪ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܳܐܕ݂ܳܡ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Romans 5:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The gift is not like {that which came} through the one who sinned; for on the one hand the judgment {arose} from one {transgression} resulting in condemnation, but on the other hand the free gift {arose} from many transgressions resulting in justification.
NA26 – καὶ οὐχ ὡς δι ἑνὸς ἁμαρτήσαντος (5660) τὸ δώρημα· τὸ μὲν γὰρ κρίμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριμα, τὸ δὲ χάρισμα ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων εἰς δικαίωμα.
WH – και ουχ ως δι ενος αμαρτησαντος (5660) το δωρημα το μεν γαρ κριμα εξ ενος εις κατακριμα το δε χαρισμα εκ πολλων παραπτωματων εις δικαιωμα
PES – ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain