Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:25

New American Standard Bible
Romans 7:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Thanks be to God through Jesus Christ our Lord! So then, on the one hand I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh the law of sin.
NA26 – χάρις δὲ τῷ θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοῒ δουλεύω (5719) νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας.
WH – χαρις [ [δε] | δε ] τω θεω δια ιησου χριστου του κυριου ημων αρα ουν αυτος εγω τω μεν νοι δουλευω (5719) νομω θεου τη δε σαρκι νομω αμαρτιας
PES – ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile