Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:4

New American Standard Bible
Romans 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, my brothers {and sisters,} you also were put to death in regard to the Law through the body of Christ, so that you might belong to another, to Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.
NA26 – ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε (5681) τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι (5635) ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, (5685) ἵνα καρποφορήσωμεν (5661) τῷ θεῷ.
WH – ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε (5681) τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι (5635) υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι (5685) ινα καρποφορησωμεν (5661) τω θεω
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܚܰܝ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܺܝܬ݁ܬ݁ܽܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile