Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 7:9

New American Standard Bible
Romans 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I was once alive apart from the Law; but when the commandment came, sin came to life, and I died;
NA26 – ἐγὼ δὲ ἔζων (5707) χωρὶς νόμου ποτέ· ἐλθούσης (5631) δὲ τῆς ἐντολῆς ἁμαρτία ἀνέζησεν, (5656)
WH – εγω δε εζων (5707) χωρις νομου ποτε ελθουσης (5631) δε της εντολης η αμαρτια ανεζησεν (5656) εγω δε απεθανον (5627)
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܝ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܚܝܳܬ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile