Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:13

New American Standard Bible
Romans 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for if you are living in accord with the flesh, you are going to die; but if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live.
NA26 – εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε class="show tvm">(5719) μέλλετε class="show tvm">(5719) ἀποθνῄσκειν, class="show tvm">(5721) εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε class="show tvm">(5719) ζήσεσθε. class="show tvm">(5695)
WH – ει γαρ κατα σαρκα ζητε class="show tvm">(5719) μελλετε class="show tvm">(5719) αποθνησκειν class="show tvm">(5721) ει δε πνευματι τας πραξεις του σωματος θανατουτε class="show tvm">(5719) ζησεσθε class="show tvm">(5695)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܘܶܐܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile