Lectionary Calendar
Sunday, April 21st, 2024
the Fourth Sunday after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:13

New American Standard Bible
Romans 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for if you are living according to the flesh, you must die; but if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live.
NA26 – εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε (5719) μέλλετε (5719) ἀποθνῄσκειν, (5721) εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε (5719) ζήσεσθε. (5695)
WH – ει γαρ κατα σαρκα ζητε (5719) μελλετε (5719) αποθνησκειν (5721) ει δε πνευματι τας πραξεις του σωματος θανατουτε (5719) ζησεσθε (5695)
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܘܶܐܢ ܒ݁ܪܽܘܚ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile