Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:17

New American Standard Version
Romans 8:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with {Him} so that we may also be glorified with {Him.}
NA26 – εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι· κληρονόμοι μὲν θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν (5719) ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν.
WH – ει δε τεκνα και κληρονομοι κληρονομοι μεν θεου συγκληρονομοι δε χριστου ειπερ συμπασχομεν (5719) ινα και συνδοξασθωμεν (5686)
PES – ܘܶܐܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܢܶܚܰܫ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ݂ ܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile