Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:20

New American Standard Bible
Romans 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected {it,} in hope
NA26 – τῇ γὰρ ματαιότητι κτίσις ὑπετάγη, (5648) οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν ὑποτάξαντα, ἐφ ἑλπίδι
WH – τη γαρ ματαιοτητι η κτισις υπεταγη (5648) ουχ εκουσα αλλα δια τον υποταξαντα (5660) εφ ελπιδι
PES – ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܥܒ݁ܕ݂ܳܗ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile