Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:27

New American Standard Bible
Romans 8:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to {the will of} God.
NA26 – δὲ ἐραυνῶν (5723) τὰς καρδίας οἶδεν (5758) τί τὸ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ὅτι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει (5719) ὑπὲρ ἁγίων.
WH – ο δε εραυνων (5723) τας καρδιας οιδεν (5758) τι το φρονημα του πνευματος οτι κατα θεον εντυγχανει (5719) υπερ αγιων
PES – ܕ݁ܡܳܐܶܫ ܕ݁ܶܝܢ ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܺܝ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile