Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:3

New American Standard Bible
Romans 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what the Law could not do, weak as it was through the flesh, God {did:} sending His own Son in the likeness of sinful flesh and {as an offering} for sin, He condemned sin in the flesh,
NA26 – τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ἠσθένει (5707) διὰ τῆς σαρκός, θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας (5660) ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν (5656) τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί,
WH – το γαρ αδυνατον του νομου εν ω ησθενει (5707) δια της σαρκος ο θεος τον εαυτου υιον πεμψας (5660) εν ομοιωματι σαρκος αμαρτιας και περι αμαρτιας κατεκρινεν (5656) την αμαρτιαν εν τη σαρκι
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܚܺܝܠ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܚܰܝܒ݂ܺܝܗ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile