Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:36

New American Standard Bible
Romans 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as it is written: "FOR YOUR SAKE WE ARE KILLED ALL DAY LONG; WE WERE REGARDED AS SHEEP TO BE SLAUGHTERED."
NA26 – καθὼς γέγραπται (5769) ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα (5743) ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν (5681) ὡς πρόβατα σφαγῆς.
WH – καθως γεγραπται (5769) οτι ενεκεν σου θανατουμεθα (5743) ολην την ημεραν ελογισθημεν (5681) ως προβατα σφαγης
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ ܘܶܐܬ݂ܚܫܶܒ݂ܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile