Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:36

New American Standard Bible
Romans 8:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Just as it is written: "FOR YOUR SAKE WE ARE KILLED ALL DAY LONG; WE WERE REGARDED AS SHEEP TO BE SLAUGHTERED."
NA26 – καθὼς γέγραπται (5769) ὅτι Ἕνεκεν σοῦ θανατούμεθα (5743) ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν (5681) ὡς πρόβατα σφαγῆς.
WH – καθως γεγραπται (5769) οτι ενεκεν σου θανατουμεθα (5743) ολην την ημεραν ελογισθημεν (5681) ως προβατα σφαγης
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܽܠܝܽܘܡ ܡܳܝܬ݁ܺܝܢܰܢ ܘܶܐܬ݂ܚܫܶܒ݂ܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile