Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:1

New American Standard Bible
Romans 9:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I am telling the truth in Christ, I am not lying; my conscience testifies with me in the Holy Spirit,
NA26 – Ἀλήθειαν λέγω class="show tvm">(5719) ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, class="show tvm">(5736) συμμαρτυρούσης class="show tvm">(5723) μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ,
WH – αληθειαν λεγω class="show tvm">(5719) εν χριστω ου ψευδομαι class="show tvm">(5736) συμμαρτυρουσης class="show tvm">(5723) μοι της συνειδησεως μου εν πνευματι αγιω
PES – ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܝ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile