Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:22

New American Standard Bible
Romans 9:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What if God, although willing to demonstrate His wrath and to make His power known, endured with great patience objects of wrath prepared for destruction?
NA26 – εἰ δὲ θέλων (5723) θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι (5658) τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν (5656) ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα (5772) εἰς ἀπώλειαν,
WH – ει δε θελων (5723) ο θεος ενδειξασθαι (5670) την οργην και γνωρισαι (5658) το δυνατον αυτου ηνεγκεν (5656) εν πολλη μακροθυμια σκευη οργης κατηρτισμενα (5772) εις απωλειαν
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܘܢܰܘܕ݁ܰܥ ܚܰܝܠܶܗ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܒ݁ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܡܰܓ݁ܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢܶܐ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܺܝܢ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile