Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:1-12

New American Standard Version
Romans 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, has found?
NA26 – Τί οὖν ἐροῦμεν (5692) εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα;
WH – τι ουν ερουμεν (5692) [ | ευρηκεναι (5760) ] αβρααμ τον προπατορα ημων κατα σαρκα
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God.
NA26 – εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, (5681) ἔχει (5719) καύχημα· ἀλλ οὐ πρὸς θεόν.
WH – ει γαρ αβρααμ εξ εργων εδικαιωθη (5681) εχει (5719) καυχημα αλλ ου προς θεον
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what does the Scripture say? "" God, ."
NA26 – τί γὰρ γραφὴ λέγει; (5719) Ἐπίστευσεν (5656) δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη (5681) αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
WH – τι γαρ η γραφη λεγει (5719) επιστευσεν (5656) δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη (5681) αυτω εις δικαιοσυνην
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due.
NA26 – τῷ δὲ ἐργαζομένῳ (5740) μισθὸς οὐ λογίζεται (5736) κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα·
WH – τω δε εργαζομενω (5740) ο μισθος ου λογιζεται (5736) κατα χαριν αλλα κατα οφειλημα
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܚܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness,
NA26 – τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, (5740) πιστεύοντι (5723) δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα (5723) τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται (5736) πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην,
WH – τω δε μη εργαζομενω (5740) πιστευοντι (5723) δε επι τον δικαιουντα (5723) τον ασεβη λογιζεται (5736) η πιστις αυτου εις δικαιοσυνην
PES – ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܠܰܚ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܙܰܕ݁ܶܩ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݁ܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as David also speaks of the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works:
NA26 – καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει (5719) τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου θεὸς λογίζεται (5736) δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων,
WH – καθαπερ και δαυιδ λεγει (5719) τον μακαρισμον του ανθρωπου ω ο θεος λογιζεται (5736) δικαιοσυνην χωρις εργων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܒ݂ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , .
NA26 – Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν (5681) αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν (5681) αἱ ἁμαρτίαι·
WH – μακαριοι ων αφεθησαν (5681) αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν (5681) αι αμαρτιαι
PES – ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" Lord ."
NA26 – μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται (5667) κύριος ἁμαρτίαν.
WH – μακαριος ανηρ ου ου μη λογισηται (5667) κυριος αμαρτιαν
PES – ܘܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is this blessing then on the circumcised, or on the uncircumcised also? For we say, "" ."
NA26 – μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν (5719) γάρ, Ἐλογίσθη (5681) τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην.
WH – ο μακαρισμος ουν ουτος επι την περιτομην η και επι την ακροβυστιαν λεγομεν (5719) γαρ ελογισθη (5681) τω αβρααμ η πιστις εις δικαιοσυνην
PES – ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – How then was it credited? While he was circumcised, or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised;
NA26 – πῶς οὖν ἐλογίσθη; (5681) ἐν περιτομῇ ὄντι (5752) ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ ἐν ἀκροβυστίᾳ·
WH – πως ουν ελογισθη (5681) εν περιτομη οντι (5723) η εν ακροβυστια ουκ εν περιτομη αλλ εν ακροβυστια
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them,
NA26 – καὶ σημεῖον ἔλαβεν (5627) περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι (5750) αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων (5723) δι ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι (5683) καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,
WH – και σημειον ελαβεν (5627) περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι (5721) αυτον πατερα παντων των πιστευοντων (5723) δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι (5683) [ | [και] ] αυτοις [την] δικαιοσυνην
PES – ܐܳܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܩܠܳܗ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham which he had while uncircumcised.
NA26 – καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν (5723) τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.
WH – και πατερα περιτομης τοις ουκ εκ περιτομης μονον αλλα και τοις στοιχουσιν (5723) τοις ιχνεσιν της εν ακροβυστια πιστεως του πατρος ημων αβρααμ
PES – ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܀
Lexical Parser: