Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:10

New American Standard Bible
Titus 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For there are many rebellious people, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision,
NA26 – Εἰσὶν (5748) γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,
WH – εισιν (5719) γαρ πολλοι [ | [και] ] ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ της περιτομης
PES – ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܘܰܣܪܺܝܩܳܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile