Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:10

New American Standard Bible
Titus 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For there are many rebellious people, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision,
NA26 – Εἰσὶν (5748) γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,
WH – εισιν (5719) γαρ πολλοι [ | [και] ] ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ της περιτομης
PES – ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܘܰܣܪܺܝܩܳܢ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile