Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:11

New American Standard Bible
Titus 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who must be silenced because they are upsetting whole families, teaching things they should not {teach} for the sake of dishonest gain.
NA26 – οὓς δεῖ (5904) ἐπιστομίζειν, (5721) οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν (5719) διδάσκοντες (5723) μὴ δεῖ (5904) αἰσχροῦ κέρδους χάριν.
WH – ους δει (5719) επιστομιζειν (5721) οιτινες ολους οικους ανατρεπουσιν (5719) διδασκοντες (5723) α μη δει (5719) αισχρου κερδους χαριν
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܣܰܟ݁ܳܪܽܘ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile