Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:5

New American Standard Bible
Titus 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains and appoint elders in every city as I directed you,
NA26 – Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα (5723) ἐπιδιορθώσῃ (5672) καὶ καταστήσῃς (5661) κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,
WH – τουτου χαριν [ απελειπον (5707) | απελιπον (5627) ] σε εν κρητη ινα τα λειποντα (5723) επιδιορθωση (5672) και καταστησης (5661) κατα πολιν πρεσβυτερους ως εγω σοι διεταξαμην (5668)
PES – ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܟ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܩܪܺܛܺܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪܳܢ ܬ݁ܰܬ݂ܩܶܢ ܘܰܬ݂ܩܺܝܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile