Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:6

New American Standard Bible
Titus 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {namely,} if any man is beyond reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of indecent behavior or rebellion.
NA26 – (5748) ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων (5723) πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα.
WH – ει τις εστιν (5719) ανεγκλητος μιας γυναικος ανηρ τεκνα εχων (5723) πιστα μη εν κατηγορια ασωτιας η ανυποτακτα
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗ݈ܽܘ ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܨܰܚܶܝܢ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ ܒ݁ܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile