Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:9

New American Standard Bible
Titus 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – holding firmly the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict {it.}
NA26 – ἀντεχόμενον (5740) τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς (5753) καὶ παρακαλεῖν (5721) ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ (5723) καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας (5723) ἐλέγχειν. (5721)
WH – αντεχομενον (5740) του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η (5725) και παρακαλειν (5721) εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση (5723) και τους αντιλεγοντας (5723) ελεγχειν (5721)
PES – ܘܰܒ݂ܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܒ݂ܰܝܳܐܘܽ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܚܠܺܝܡܳܐ ܘܰܠܡܰܟ݁ܳܣܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile