Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 3:3

New American Standard Bible
Titus 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For we too were once foolish, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another.
NA26 – Ἦμεν (5713) γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, (5746) δουλεύοντες (5723) ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, (5723) στυγητοί, μισοῦντες (5723) ἀλλήλους.
WH – ημεν (5707) γαρ ποτε και ημεις ανοητοι απειθεις πλανωμενοι (5746) δουλευοντες (5723) επιθυμιαις και ηδοναις ποικιλαις εν κακια και φθονω διαγοντες (5723) στυγητοι μισουντες (5723) αλληλους
PES – ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܝܳܣܳܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܰܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܰܐܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܘܰܣܢܺܝܐܝܺܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܐܳܦ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܣܳܢܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile