Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:23-26

New American Standard Version
1 Corinthians 11:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which He was betrayed took bread;
NA26 – Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον (5627) ἀπὸ τοῦ κυρίου, καὶ παρέδωκα (5656) ὑμῖν, ὅτι κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ παρεδίδετο (5712) ἔλαβεν (5627) ἄρτον
WH – εγω γαρ παρελαβον (5627) απο του κυριου ο και παρεδωκα (5656) υμιν οτι ο κυριος ιησους εν τη νυκτι η παρεδιδετο (5712) ελαβεν (5627) αρτον
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 11:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and when He had given thanks, He broke it and said, ""This is My body, which is for you; do this in remembrance of Me."
NA26 – καὶ εὐχαριστήσας (5660) ἔκλασεν (5656) καὶ εἶπεν, (5627) Τοῦτό μού ἐστιν (5748) τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε (5720) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
WH – και ευχαριστησας (5660) εκλασεν (5656) και ειπεν (5627) τουτο μου εστιν (5719) το σωμα το υπερ υμων τουτο ποιειτε (5720) εις την εμην αναμνησιν
PES – ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܘܰܩܨܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܣܰܒ݂ܘ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܩܨܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the same way {He took} the cup also after supper, saying, ""This cup is the new covenant in My blood; do this, as often as you drink {it,} in remembrance of Me."
NA26 – ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, (5658) λέγων, (5723) Τοῦτο τὸ ποτήριον καινὴ διαθήκη ἐστὶν (5748) ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, (5720) ὁσάκις ἐὰν πίνητε, (5725) εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
WH – ωσαυτως και το ποτηριον μετα το δειπνησαι (5658) λεγων (5723) τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν (5719) εν τω εμω αιματι τουτο ποιειτε (5720) οσακις εαν πινητε (5725) εις την εμην αναμνησιν
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܫܶܡܘ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܳܣܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܒ݁ܕ݂ܶܡܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܟ݁ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܫܳܬ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 11:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes.
NA26 – ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε (5725) τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, (5725) τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, (5719) ἄχρις οὗ ἔλθῃ. (5632)
WH – οσακις γαρ εαν εσθιητε (5725) τον αρτον τουτον και το ποτηριον πινητε (5725) τον θανατον του κυριου καταγγελλετε (5719) αχρι ου ελθη (5632)
PES – ܟ݁ܽܠ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܡܰܥ݈ܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile