Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:25

New American Standard Bible
1 Corinthians 14:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the secrets of his heart are disclosed; and so he will fall on his face and worship God, declaring that God is certainly among you.
NA26 – τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, (5736) καὶ οὕτως πεσὼν (5631) ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει (5692) τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων (5723) ὅτι Ὄντως θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν. (5748)
WH – τα κρυπτα της καρδιας αυτου φανερα γινεται (5736) και ουτως πεσων (5631) επι προσωπον προσκυνησει (5692) τω θεω απαγγελλων (5723) οτι οντως ο θεος εν υμιν εστιν (5719)
PES – ܘܟ݂ܰܣܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܳܢ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݁ܶܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܢܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile