Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 1:28

New American Standard Bible
1 Corinthians 1:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the base things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are,
NA26 – καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο θεός, τὰ μὴ ὄντα, (5752) ἵνα τὰ ὄντα (5752) καταργήσῃ, (5661)
WH – και τα αγενη του κοσμου και τα εξουθενημενα (5772) εξελεξατο (5668) ο θεος [ [και] | ] τα μη οντα (5723) ινα τα οντα (5723) καταργηση (5661)
PES – ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܨܺܝܪ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܡܰܣܠܰܝܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܢܒ݂ܰܛܶܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile