Lectionary Calendar
Tuesday, May 21st, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:13

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – each man's work will become evident; for the day will show it because it is {to be} revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work.
NA26 – ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, (5695) γὰρ ἡμέρα δηλώσει· (5692) ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, (5743) καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν (5748) τὸ πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει. (5692)
WH – εκαστου το εργον φανερον γενησεται (5695) η γαρ ημερα δηλωσει (5692) οτι εν πυρι αποκαλυπτεται (5743) και εκαστου το εργον οποιον εστιν (5719) το πυρ [ αυτο | [αυτο] ] δοκιμασει (5692)
PES – ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܰܘ ܓ݁ܳܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܪܫܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile