Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 3:8,14

New American Standard Bible
1 Corinthians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the one who plants and the one who waters are one; but each will receive his own reward according to his own labor.
NA26 – φυτεύων (5723) δὲ καὶ ποτίζων (5723) ἕν εἰσιν, (5748) ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται (5695) κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.
WH – ο φυτευων (5723) δε και ο ποτιζων (5723) εν εισιν (5719) εκαστος δε τον ιδιον μισθον λημψεται (5695) κατα τον ιδιον κοπον
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܢܳܨܶܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܰܢ ܕ݁ܡܰܫܩܶܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  
1 Corinthians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If anyone's work which he has built on it remains, he will receive a reward.
NA26 – εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ (5692) ἐποικοδόμησεν, (5656) μισθὸν λήμψεται· (5695)
WH – ει τινος το εργον μενει (5692) ο εποικοδομησεν (5656) μισθον λημψεται (5695)
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܘܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܳܢܶܐ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile