Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 6:9

New American Standard Bible
1 Corinthians 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals,
NA26 – οὐκ οἴδατε (5758) ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; (5692) μὴ πλανᾶσθε· (5744) οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
WH – η ουκ οιδατε (5758) οτι αδικοι θεου βασιλειαν ου κληρονομησουσιν (5692) μη πλανασθε (5744) ουτε πορνοι ουτε ειδωλολατραι ουτε μοιχοι ουτε μαλακοι ουτε αρσενοκοιται
PES – ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܥܰܘܳܠܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬ݁ܺܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ ܠܳܐ ܙܰܢܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܠܳܐ ܓ݁ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܟ݂ܒ݁ܰܝ ܥܰܡ ܕ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile