Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:3

New American Standard Version
1 John 5:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome.
NA26 – αὕτη γάρ ἐστιν (5748) ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν· (5725) καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, (5748)
WH – αυτη γαρ εστιν (5719) η αγαπη του θεου ινα τας εντολας αυτου τηρωμεν (5725) και αι εντολαι αυτου βαρειαι ουκ εισιν (5719)
PES – ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܶܛܰܪ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile