Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:12

New American Standard Bible
1 Peter 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven—things into which angels long to look.
NA26 – οἷς ἀπεκαλύφθη (5681) ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν (5707) αὐτά, νῦν ἀνηγγέλη (5648) ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων (5671) ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι (5651) ἀπ οὐρανοῦ, εἰς ἐπιθυμοῦσιν (5719) ἄγγελοι παρακύψαι. (5658)
WH – οις απεκαλυφθη (5681) οτι ουχ εαυτοις υμιν δε διηκονουν (5707) αυτα α νυν ανηγγελη (5648) υμιν δια των ευαγγελισαμενων (5671) υμας [ | [εν] ] πνευματι αγιω αποσταλεντι (5651) απ ουρανου εις α επιθυμουσιν (5719) αγγελοι παρακυψαι (5658)
PES – ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܒ݂ܳܨܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܰܘ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܰܒ݁ܰܪܢܳܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܶܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܺܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܝܩܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile