Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:14

New American Standard Bible
1 Peter 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet one another with a kiss of love. Peace be to you all who are in Christ.
NA26 – ἀσπάσασθε (5663) ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. εἰρήνη ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ.
WH – ασπασασθε (5663) αλληλους εν φιληματι αγαπης ειρηνη υμιν πασιν τοις εν χριστω
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܫܰܩܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile