Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:17

New American Standard Bible
1 Thessalonians 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then we who are alive, who remain, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord.
NA26 – ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες (5723) οἱ περιλειπόμενοι (5742) ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα (5691) ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα. (5704)
WH – επειτα ημεις οι ζωντες (5723) οι περιλειπομενοι (5742) αμα συν αυτοις αρπαγησομεθα (5691) εν νεφελαις εις απαντησιν του κυριου εις αερα και ουτως παντοτε συν κυριω εσομεθα (5695)
PES – ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܚܪܺܝܢܰܢ ܕ݁ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܢܶܬ݂ܚܛܶܦ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܥܢܳܢܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܳܐܐܰܪ ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile