Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:1-5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Timothy 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons,
NA26 – Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει (5719) ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί (5695) τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες (5723) πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,
WH – το δε πνευμα ρητως λεγει (5719) οτι εν υστεροις καιροις αποστησονται (5695) τινες της πιστεως προσεχοντες (5723) πνευμασιν πλανοις και διδασκαλιαις δαιμονιων
PES – ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܡܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܪܽܘܚܶܐ ܛܳܥܝܳܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
NA26 – ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων (5772) τὴν ἰδίαν συνείδησιν,
WH – εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυστηριασμενων (5772) την ιδιαν συνειδησιν
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܘܶܝܢ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {men} who forbid marriage {and advocate} abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
NA26 – κωλυόντων (5723) γαμεῖν, (5721) ἀπέχεσθαι (5733) βρωμάτων θεὸς ἔκτισεν (5656) εἰς μετάλημψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν.
WH – κωλυοντων (5723) γαμειν (5721) απεχεσθαι (5733) βρωματων α ο θεος εκτισεν (5656) εις μεταλημψιν μετα ευχαριστιας τοις πιστοις και επεγνωκοσιν (5761) την αληθειαν
PES – ܘܟ݂ܳܠܶܝܢ ܠܡܶܙܕ݁ܰܘܳܓ݂ܽܘ ܘܡܰܦ݂ܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܐܟ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ ܘܰܠܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude;
NA26 – ὅτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον, (5746)
WH – οτι παν κτισμα θεου καλον και ουδεν αποβλητον μετα ευχαριστιας λαμβανομενον (5746)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܰܣܠܰܝ ܐܶܢ ܒ݁ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܢܣܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  
1 Timothy 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is sanctified by means of the word of God and prayer.
NA26 – ἁγιάζεται (5743) γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως.
WH – αγιαζεται (5743) γαρ δια λογου θεου και εντευξεως
PES – ܡܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain