Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 3:7

New American Standard Bible
2 Corinthians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if the ministry of death, engraved in letters on stones, came with glory so that the sons of Israel could not look intently at the face of Moses because of the glory of his face, fading {as} it was,
NA26 – Εἰ δὲ διακονία τοῦ θανάτου ἐν γράμμασιν ἐντετυπωμένη class="show tvm">(5772) λίθοις ἐγενήθη class="show tvm">(5675) ἐν δόξῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι class="show tvm">(5738) ἀτενίσαι class="show tvm">(5658) τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ πρόσωπον Μωϋσέως διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, class="show tvm">(5746)
WH – ει δε η διακονια του θανατου εν γραμμασιν εντετυπωμενη class="show tvm">(5772) λιθοις εγενηθη class="show tvm">(5675) εν δοξη ωστε μη δυνασθαι class="show tvm">(5738) ατενισαι class="show tvm">(5658) τους υιους ισραηλ εις το προσωπον μωυσεως δια την δοξαν του προσωπου αυτου την καταργουμενην class="show tvm">(5746)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܫܡܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܶܐ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܠܰܡܚܳܪ ܒ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܛܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile