Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:2

New American Standard Bible
2 Corinthians 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but we have renounced the things hidden because of shame, not walking in trickery nor distorting the word of God, but by the open proclamation of the truth commending ourselves to every person's conscience in the sight of God.
NA26 – ἀλλὰ ἀπειπάμεθα (5639) τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες (5723) ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες (5723) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες (5723) ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.
WH – αλλα απειπαμεθα (5639) τα κρυπτα της αισχυνης μη περιπατουντες (5723) εν πανουργια μηδε δολουντες (5723) τον λογον του θεου αλλα τη φανερωσει της αληθειας συνιστανοντες (5723) εαυτους προς πασαν συνειδησιν ανθρωπων ενωπιον του θεου
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܰܣܠܺܝܢܰܢ ܟ݁ܰܣܝܳܬ݂ܳܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܚܳܪܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܟ݂ܠܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile