Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 9:10

New American Standard Bible
2 Corinthians 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness;
NA26 – δὲ ἐπιχορηγῶν (5723) σπόρον τῷ σπείροντι (5723) καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει (5692) καὶ πληθυνεῖ (5692) τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν·
WH – ο δε επιχορηγων (5723) [ σπερμα | σπορον ] τω σπειροντι (5723) και αρτον εις βρωσιν χορηγησει (5692) και πληθυνει (5692) τον σπορον υμων και αυξησει (5692) τα γενηματα της δικαιοσυνης υμων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܙܰܪܥܳܐ ܠܙܳܪܽܘܥܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܢܶܬ݁ܶܠ ܘܢܰܣܓ݁ܶܐ ܙܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܘܰܢܪܰܒ݁ܶܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile