Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 3:3-4,7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
2 Peter 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Know this first of all, that in the last days mockers will come with {their} mocking, following after their own lusts,
NA26 – τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, (5723) ὅτι ἐλεύσονται (5695) ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι (5740)
WH – τουτο πρωτον γινωσκοντες (5723) οτι ελευσονται (5695) επ εσχατων των ημερων [ εν | [εν] ] εμπαιγμονη εμπαικται κατα τας ιδιας επιθυμιας αυτων πορευομενοι (5740)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܡܒ݂ܰܙܚܳܢܶܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and saying, ""Where is the promise of His coming? For {ever} since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation."
NA26 – καὶ λέγοντες, (5723) Ποῦ ἐστιν (5748) ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, (5681) πάντα οὕτως διαμένει (5719) ἀπ ἀρχῆς κτίσεως.
WH – και λεγοντες (5723) που εστιν (5719) η επαγγελια της παρουσιας αυτου αφ ης γαρ οι πατερες εκοιμηθησαν (5681) παντα ουτως διαμενει (5719) απ αρχης κτισεως
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
2 Peter 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But by His word the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
NA26 – οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι (5772) εἰσὶν (5748) πυρί, τηρούμενοι (5746) εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων.
WH – οι δε νυν ουρανοι και η γη τω αυτω λογω τεθησαυρισμενοι (5772) εισιν (5719) πυρι τηρουμενοι (5746) εις ημεραν κρισεως και απωλειας των ασεβων ανθρωπων
PES – ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܰܣܺܝܢܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܕ݂ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain