Lectionary Calendar
Saturday, February 24th, 2024
the First Week of Lent
There are 36 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Peter 2:7

New American Standard Bible
2 Peter 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {if} He rescued righteous Lot, oppressed by the sensual conduct of unprincipled men
NA26 – καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον (5746) ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο· (5673)
WH – και δικαιον λωτ καταπονουμενον (5746) υπο της των αθεσμων εν ασελγεια αναστροφης ερρυσατο (5673)
PES – ܐܳܦ݂ ܠܠܽܘܛ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܦ݁ܰܚ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܦ݁ܰܨܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile