Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:18

New American Standard Bible
2 Timothy 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the Lord grant to him to find mercy from the Lord on that day—and you know very well what services he rendered at Ephesus.
NA26 – δῴη (5630) αὐτῷ κύριος εὑρεῖν (5629) ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, (5656) βέλτιον σὺ γινώσκεις. (5719)
WH – δωη (5630) αυτω ο κυριος ευρειν (5629) ελεος παρα κυριου εν εκεινη τη ημερα και οσα εν εφεσω διηκονησεν (5656) βελτιον συ γινωσκεις (5719)
PES – ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܪܰܚܡܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܫܰܡܫܰܢܝ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile