Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 4:3

New American Standard Version
2 Timothy 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the time will come when they will not endure sound doctrine; but {wanting} to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires,
NA26 – ἔσται (5704) γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης (5723) διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν (5692) διδασκάλους κνηθόμενοι (5746) τὴν ἀκοήν,
WH – εσται (5695) γαρ καιρος οτε της υγιαινουσης (5723) διδασκαλιας ουκ ανεξονται (5695) αλλα κατα τας ιδιας επιθυμιας εαυτοις επισωρευσουσιν (5692) διδασκαλους κνηθομενοι (5746) την ακοην
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܰܣܓ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܐ ܒ݁ܚܽܘܬ݂ܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܫܡܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile