Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 3 John 1:12

New American Standard Bible
3 John 1:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Demetrius has received a {good} testimony from everyone, and from the truth itself; and we testify too, and you know that our testimony is true.
NA26 – Δημητρίῳ μεμαρτύρηται (5769) ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, (5719) καὶ οἶδας (5758) ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. (5748)
WH – δημητριω μεμαρτυρηται (5769) υπο παντων και υπο αυτης της αληθειας και ημεις δε μαρτυρουμεν (5719) και οιδας (5758) οτι η μαρτυρια ημων αληθης εστιν (5719)
PES – ܥܰܠ ܕ݁ܺܡܺܝܛܪܺܝܳܘܣ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܽܘ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܘܡܶܢܳܗ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢܰܢ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile