Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19: 3-4

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 19:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he said, ""Into what then were you baptized?" And they said, ""Into John's baptism."
NA26 – εἶπέν (5627) τε, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; (5681) οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα.
WH – ειπεν (5627) τε εις τι ουν εβαπτισθητε (5681) οι δε ειπαν (5627) εις το ιωαννου βαπτισμα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܡܳܢܳܐ ܥܡܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 19:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Paul said, ""John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in Him who was coming after him, that is, in Jesus."
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν (5656) βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων (5723) εἰς τὸν ἐρχόμενον (5740) μετ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, (5661) τοῦτ ἔστιν (5748) εἰς τὸν Ἰησοῦν.
WH – ειπεν (5627) δε παυλος ιωαννης εβαπτισεν (5656) βαπτισμα μετανοιας τω λαω λεγων (5723) εις τον ερχομενον (5740) μετ αυτον ινα πιστευσωσιν (5661) τουτ εστιν (5719) εις τον ιησουν
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܥܡܶܕ݂ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain